Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Algemene Ledenvergadering (ALV)

donderdag 21 maart 2024
19:30 - 20.15 ALV, daarna van 20:30-21.30 presentatie Doutsje Aukes (Friese Milieu Federatie): "Wat zijn energietuinen?"
Vergaderzaal MFC

Agenda

 1. Opening en welkom
  • Welkomstwoord door de voorzitter
  • Vaststelling van de agenda
  • Welkomstwoord door de voorzitter
  • Vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  • Korte mededelingen van het bestuur
  • Bespreking van brieven of berichten die zijn ontvangen
 3. Notulen vorige ALV
  • Doornemen en goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering
 4. Jaarverslag
  • Presentatie van het jaarverslag door de secretaris
  • Terugblik op het afgelopen jaar: hoogtepunten, successen en uitdagingen
 5. Financieel jaarverslag
  • Presentatie van het financiële jaarverslag door de penningmeester
  • Toelichting op de jaarrekening en begroting
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  • Verslag van de kascommissie over de controle van de financiën
  • Verkiezing van nieuwe leden voor de kascommissie
 7. Bestuursverkiezing
  • Aftreden en (her)benoeming van bestuursleden
  • Eventuele introductie van nieuwe bestuurskandidaten
 8. Projectupdates
  • Voortgang en updates over lopende en nieuwe energieprojecten
  • Mogelijkheid voor vragen en opmerkingen van leden
 9. Toekomstplannen en strategie
  • Presentatie van plannen voor het komende jaar
  • Discussie en input van leden over de toekomstvisie
 10. Rondvraag
  • Mogelijkheid voor leden om vragen te stellen of opmerkingen te maken over diverse onderwerpen
 11. Sluiting
  • Afsluitende woorden door de voorzitter en bekendmaking van de volgende ALV datum