Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 16 december 2023

Woudsend wil eigen zonneveld en dorpsmolen


Cees Walinga • 12 december 2023, 17:23 • Regio

Bron: https://balkstercourant.nl/regio/Woudsend-wil-eigen-zonneveld-en-dorpsmolen-28800555.html

Net als Reduzum wil Woudsend ook graag een dorpsmolen. Foto Hoge Noorden / Jacob van Essen

In een open brief aan het college en de raad van Súdwest-Fryslân vraagt Woudsend medewerking voor de aanleg voor een kleinschalig zonneveld al of niet gecombineerd met een dorpsmolen bij het dorp.

Woudsend wil graag concrete stappen nemen in het werken aan de energietransitie en een energieneutraal en duurzaam dorp. Een gedegen onderzoek van de Energiecoöperatie Duurzaam Woudsend (EDW) naar de energiebehoefte in de toekomst geeft aan, dat opwekking van zonne-energie via de daken van woningen en bedrijven hiervoor onvoldoende uitkomst biedt.

Een collectieve energievoorziening via een zonneveld eventueel aangevuld met een dorpsmolen is onvermijdelijk, stelt Peter Kranendonk, voorzitter EDW/Duurzaam Woudsend. De provincie is nog afwijzend ten opzichte van dorpsmolens en het gemeentelijk beleid is vaak nog afwijzend ten aanzien van zonneweides, maar deze vormen zijn onontbeerlijk voor een succesvolle transitie, benadrukt Kranendonk.

„De open brief is daarom vooral ook een signaal aan de gemeente en provincie dat we deze energievoorzieningen nodig hebben. Als we dat niet laten weten, weten de overheden niet dat er behoefte en vraag naar is. Ons project is van onderen op en kleinschalig, echt uit de mienskip ontstaan en dat willen we laten weten. Het is geen project van grote investeerders.”

De Kûfurd
Het dorp ziet als meest geschikte locatie voor deze energiebronnen het veenweidegebied tussen de N345 en De Kûfurd. Deze plek voldoet het meest aan de randvoorwaarden, die gesteld zijn aan de grondlocaties. Het dorp wil deze namelijk zoveel mogelijk ‘uit het zicht’ en een combinatie van zon, wind en opslag met een maximale opbrengst voor het dorp. Daarnaast moet er een natuurlijke inpassing gerealiseerd worden met een meervoudig gebruik, waarbij aandacht is voor biodiversiteit en mogelijkheden voor landbouw en recreatie.

In een zorgvuldige en open communicatie met het dorp onder leiding van een ‘regiegroep Sinnefjild Woudsend e.o.” is in de afgelopen twee jaar een heel proces doorlopen. In deze brede regiegroep zijn besturen van EDW, Dorpsbelangen Woudsend e.o., Ondernemersvereniging Woudsend e.o. en adviseurs van Doarpswurk en de Energiewerkplaats vertegenwoordigd.

Met regelmatige berichtgeving in de dorpskrant, met open dorpsbijeenkomsten en een klankbordgroep zijn inwoners van Woudsend en omstreken bij dit proces zoveel mogelijk betrokken. Het locatie-onderzoek is met erkende methoden als de ‘Zonneladder’ en de ‘Sinnetafels’ uitgevoerd.

„Van de gemeente wordt nu gevraagd om op open wijze en zonder het betrekken van vaste stellingnames en posities mee te denken en te werken met de ontwikkeling en inrichting van een duurzame opwekmogelijkheid voor Woudsend”, geeft Kranendonk aan.